Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

Najbardziej popularnym tytułem nieważności małżeństwa powoływanym w skargach powodowych jest niewątpliwie ten określony w kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a mianowicie: niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Z tego powodu wokół tego przepisu prawnego powstało wiele mitów. Wielu klientów błędnie uważa, że wskazanie w/w...

Stwierdzenie nieważności małżeństwa a dziecko

Klienci bardzo często pytają, jaki status ma dziecko urodzone w małżeństwie, które zostało później uznane za nieważnie zawarte? Wątpliwości dotyczą także kwestii, czy w ogóle można stwierdzić nieważność małżeństwa jeśli strony posiadają wspólne dzieci? Zgodnie z brzmieniem kan. 1137 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dziećmi prawego pochodzenia są te, które zostały poczęte...

Dyspensa od skutków cywilnych małżeństwa

Obecnie zdecydowana większość ślubów zawieranych w Polsce ma charakter konkordatowy, wywołując skutki zarówno wyznaniowe (kościelne), jak i państwowe (cywilne). Jednakże, coraz więcej par decyduje się na zawarcie jedynie małżeństwa kościelnego. Najczęstszym powodem podjęcia takiej decyzji jest podeszły wiek nupturientów i związana z tym obawa utraty przywilejów emerytalnych np. po wcześniej...

Klauzula wyrokowa

Pozytywny wyrok sądu kościelnego może zawierać klauzulę zakazującą zawarcia nowego małżeństwa przez strony lub jedną ze stron, po której leży powód stwierdzenia nieważności małżeństwa. Wśród przyczyn dołączenia do wyroku wspomnianej klauzuli wyróżnia się przede wszystkim brak używania rozumu, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej oraz absolutną...

O co chodzi w wyroku sądu kościelnego?

W odpowiedzi na liczne zapytania klientów dotyczące zakresu rozstrzygnięcia sądu kościelnego, pragnę wyjaśnić nasuwającą się często wątpliwość: wyrok dotyczy obojga małżonków. W związku z tym, w przypadku wydania wyroku pozytywnego (tj. stwierdzającego nieważność danego małżeństwa) obie strony ponownie będą stanu wolnego. Natomiast, gdy sąd uzna małżeństwo za ważnie zawarte i...

Jak NIE pisać skargi powodowej?

W Internecie znaleźć można wiele różnych wzorów skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa, publikowanych na blogach lub forach internetowych. Niestety, wiele z nich nie spełnia wymogów określonych przez prawo kanoniczne. Warto wiedzieć, że niektóre sądy kościelne umieszczają na swoich stronach www gotowe wzorce tego pisma, jakie są preferowane w danej...

Ogłoszenie akt

Jednym z końcowych, ale bardzo istotnych etapów procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest publikacja / ogłoszenie akt procesowych. Sąd w dekrecie informuje wówczas strony o możliwości zapoznania się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w danej sprawie, wyznaczając na to termin co najmniej 14 dni. Wybierając się do Sądu warto wziąć...

Czy potrzebny jest pełnomocnik lub adwokat?

Rozpoczynając proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa wiele osób zastanawia się, czy skorzystać z pomocy pełnomocnika bądź adwokata kościelnego. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda ze stron może samodzielnie występować w procesie. Jednakże, ze względu na obowiązki zawodowe, zamieszkanie z dala od siedziby sądu lub nieznajomość prawa kanonicznego, coraz więcej osób decyduje...

Nieobecność strony pozwanej

Klienci chcący rozpocząć proces bardzo często zadają następujące pytanie: "co będzie jeśli strona pozwana nie odpowie na skargę powodową i w ogóle nie weźmie udziału w procesie?" W praktyce zdarza się, że pomimo prawidłowego wskazania aktualnego adresu zamieszkania i doręczenia pism stronie pozwanej, nie reaguje ona na żadne pisma z...

Który sąd kościelny wybrać?

Sporządzając skargę powodową należy określić, do którego sądu zostanie wniesiona. Strona inicjująca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może wybrać spośród następujących sądów miejsca, gdzie: zostało zawarte małżeństwo obie strony lub jedna ma miejsce zamieszkania znajduje się największa liczba dowodów. W przypadku wątpliwości co do właściwości miejscowej sądu warto skonsultować się...