Dowód ze świadków

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, poza niezbędnymi dokumentami, jako źródła dowodowe należy wskazać min. 2 świadków, którzy dobrze znali strony zarówno przed, jak i po ślubie oraz posiadają wiedzę na temat historii kojarzenia się małżeństwa stron. Jednakże, praktyka procesowa pokazuje, że zeznania 2 świadków mogą okazać się niewystarczające dla...

Stwierdzenie nieważności małżeństwa „za porozumieniem stron”

Wielu klientów pyta, czy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego można przeprowadzić za porozumieniem stron? Nie chcą bowiem zgłaszać żadnych świadków i "prać brudów" przed Sądem. Błędnie uważają, że skoro nie mają dzieci i oboje sądzą, że ich małżeństwo zostało nieważnie zawarte, to można uniknąć postępowania dowodowego: powoływania świadków, przedstawiania...

Dowód z dokumentów

Podobnie, jak w procedurze cywilnej, w kościelnym procesie małżeńskim dopuszcza się dowód z dokumentów publicznych i prywatnych. Mogą to być dokumenty w formie papierowej, ale także nośniki informacji (np. płyta CD-ROM). Wielu klientów przedkłada także wydruki SMS-ów lub korespondencji mailowej. Należy przedstawić Sądowi oryginał dokumentu lub jego uwierzytelniony odpis (urzędowo...

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

Najbardziej popularnym tytułem nieważności małżeństwa powoływanym w skargach powodowych jest niewątpliwie ten określony w kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a mianowicie: niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Z tego powodu wokół tego przepisu prawnego powstało wiele mitów. Wielu klientów błędnie uważa, że wskazanie w/w...

Stwierdzenie nieważności małżeństwa a dziecko

Klienci bardzo często pytają, jaki status ma dziecko urodzone w małżeństwie, które zostało później uznane za nieważnie zawarte? Wątpliwości dotyczą także kwestii, czy w ogóle można stwierdzić nieważność małżeństwa jeśli strony posiadają wspólne dzieci? Zgodnie z brzmieniem kan. 1137 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dziećmi prawego pochodzenia są te, które zostały poczęte...

Dyspensa od skutków cywilnych małżeństwa

Obecnie zdecydowana większość ślubów zawieranych w Polsce ma charakter konkordatowy, wywołując skutki zarówno wyznaniowe (kościelne), jak i państwowe (cywilne). Jednakże, coraz więcej par decyduje się na zawarcie jedynie małżeństwa kościelnego. Najczęstszym powodem podjęcia takiej decyzji jest podeszły wiek nupturientów i związana z tym obawa utraty przywilejów emerytalnych np. po wcześniej...

Klauzula wyrokowa

Pozytywny wyrok sądu kościelnego może zawierać klauzulę zakazującą zawarcia nowego małżeństwa przez strony lub jedną ze stron, po której leży powód stwierdzenia nieważności małżeństwa. Wśród przyczyn dołączenia do wyroku wspomnianej klauzuli wyróżnia się przede wszystkim brak używania rozumu, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej oraz absolutną...

O co chodzi w wyroku sądu kościelnego?

W odpowiedzi na liczne zapytania klientów dotyczące zakresu rozstrzygnięcia sądu kościelnego, pragnę wyjaśnić nasuwającą się często wątpliwość: wyrok dotyczy obojga małżonków. W związku z tym, w przypadku wydania wyroku pozytywnego (tj. stwierdzającego nieważność danego małżeństwa) obie strony ponownie będą stanu wolnego. Natomiast, gdy sąd uzna małżeństwo za ważnie zawarte i...

Jak NIE pisać skargi powodowej?

W Internecie znaleźć można wiele różnych wzorów skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa, publikowanych na blogach lub forach internetowych. Niestety, wiele z nich nie spełnia wymogów określonych przez prawo kanoniczne. Warto wiedzieć, że niektóre sądy kościelne umieszczają na swoich stronach www gotowe wzorce tego pisma, jakie są preferowane w danej...

Ogłoszenie akt

Jednym z końcowych, ale bardzo istotnych etapów procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest publikacja / ogłoszenie akt procesowych. Sąd w dekrecie informuje wówczas strony o możliwości zapoznania się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w danej sprawie, wyznaczając na to termin co najmniej 14 dni. Wybierając się do Sądu warto wziąć...