Dobry czas na uporządkowanie spraw

Wielu z nas przymusowo przebywa obecnie na urlopie lub pracuje w trybie “home office”. Po pewnym czasie zaczyna doskwierać nadmiar czasu wolnego, więc zabieramy się za porządki. Niektórzy zastanawiają się nad rozpoczęciem procesu kościelnego. Narodowa kwarantanna zmusza bowiem do refleksji m.in. nad życiem sakramentalnym i odbiera wymówkę o braku czasu na zajęcie się tą sprawą. Do Kancelarii zgłaszają...

Czytaj więcej
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie proces cywilny

Wiele osób zgłaszających się do Kancelarii pyta, czym różni się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa od procesu o rozwód cywilny? Na wstępie warto podkreślić, że Sąd kościelny nie bada okoliczności i przyczyn rozpadu związku małżeńskiego. W obszarze jego zainteresowań jest moment zawierania małżeństwa sakramentalnego. Istotą procesu kanonicznego jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: czy w momencie...

Czytaj więcej
Uwagi obrońcy węzła małżeńskiego

W każdym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa występuje obrońca węzła małżeńskiego (łac. defensor vinculi) . Jego głównym zadaniem jest – jak sama nazwa wskazuje – obrona ważności małżeństwa. Nie jest obrońcą żadnej ze stron (zwłaszcza strony pozwanej, która przeciwstawia się orzeczeniu nieważności małżeństwa). Stoi bowiem na straży dobra publicznego: nierozerwalności...

Czytaj więcej
Przesłuchanie – fakty i mity

Czynnością procesową, która niewątpliwie budzi wiele emocji jest przesłuchanie w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Klienci bardzo często pytają, co powinni mówić przed Sądem. Odpowiadam zawsze jednym słowem: prawdę. Warto bowiem pamiętać, że mówienie nieprawdy lub zatajenie prawdy (krzywoprzysięstwo) jest grzechem śmiertelnym. Dotyczy się to zarówno stron, jak również przesłuchiwanym...

Czytaj więcej
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa – od czego zacząć?

Rozpoczynając proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa warto już na początku skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. W tym celu warto udać się do parafii, w której zostało zawarte małżeństwo i poprosić proboszcza o wydanie świadectwa ślubu. Niestety, wciąż wiele osób myli ten dokument z aktem małżeństwa wydanym przez USC lub dyplomem, który małżonkowie otrzymują od kapłana na koniec uroczystości...

Czytaj więcej
Dowód z opinii biegłego

Zgodnie z kan. 1680 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w sprawach dotyczących impotencji, braku zgody spowodowanej chorobą umysłową lub z tytułów niezdolności psychicznej określonej w kan. 1095, sędzia powinien skorzystać z pomocy jednego lub kilku biegłych. Odstąpienie od w/w reguły jest możliwe tylko, gdy z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego sprawy niewątpliwie wynika, że opinia biegłego...

Czytaj więcej
Dowód ze świadków

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, poza niezbędnymi dokumentami, jako źródła dowodowe należy wskazać min. 2 świadków, którzy dobrze znali strony zarówno przed, jak i po ślubie oraz posiadają wiedzę na temat historii kojarzenia się małżeństwa stron. Jednakże, praktyka procesowa pokazuje, że zeznania 2 świadków mogą okazać się niewystarczające dla pełnego wyjaśnienia...

Czytaj więcej
Stwierdzenie nieważności małżeństwa “za porozumieniem stron”

Wielu klientów pyta, czy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego można przeprowadzić za porozumieniem stron? Nie chcą bowiem zgłaszać żadnych świadków i “prać brudów” przed Sądem. Błędnie uważają, że skoro nie mają dzieci i oboje sądzą, że ich małżeństwo zostało nieważnie zawarte, to można uniknąć postępowania dowodowego: powoływania świadków, przedstawiania dokumentów itp. Warto jednak pamiętać,...

Czytaj więcej
Dowód z dokumentów

Podobnie, jak w procedurze cywilnej, w kościelnym procesie małżeńskim dopuszcza się dowód z dokumentów publicznych i prywatnych. Mogą to być dokumenty w formie papierowej, ale także nośniki informacji (np. płyta CD-ROM). Wielu klientów przedkłada także wydruki SMS-ów lub korespondencji mailowej. Należy przedstawić Sądowi oryginał dokumentu lub jego uwierzytelniony odpis (urzędowo lub notarialnie)....

Czytaj więcej
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

Najbardziej popularnym tytułem nieważności małżeństwa powoływanym w skargach powodowych jest niewątpliwie ten określony w kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a mianowicie: niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Z tego powodu wokół tego przepisu prawnego powstało wiele mitów. Wielu klientów błędnie uważa, że wskazanie w/w tytułu jest...

Czytaj więcej
Stwierdzenie nieważności małżeństwa a dziecko

Klienci bardzo często pytają, jaki status ma dziecko urodzone w małżeństwie, które zostało później uznane za nieważnie zawarte? Wątpliwości dotyczą także kwestii, czy w ogóle można stwierdzić nieważność małżeństwa jeśli strony posiadają wspólne dzieci? Zgodnie z brzmieniem kan. 1137 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dziećmi prawego pochodzenia są te, które zostały...

Czytaj więcej
Dyspensa od skutków cywilnych małżeństwa

Obecnie zdecydowana większość ślubów zawieranych w Polsce ma charakter konkordatowy, wywołując skutki zarówno wyznaniowe (kościelne), jak i państwowe (cywilne). Jednakże, coraz więcej par decyduje się na zawarcie jedynie małżeństwa kościelnego. Najczęstszym powodem podjęcia takiej decyzji jest podeszły wiek nupturientów i związana z tym obawa utraty przywilejów emerytalnych np. po wcześniej zmarłym...

Czytaj więcej
Klauzula wyrokowa

Pozytywny wyrok sądu kościelnego może zawierać klauzulę zakazującą zawarcia nowego małżeństwa przez strony lub jedną ze stron, po której leży powód stwierdzenia nieważności małżeństwa. Wśród przyczyn dołączenia do wyroku wspomnianej klauzuli wyróżnia się przede wszystkim brak używania rozumu, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej oraz absolutną niemoc płciową,...

Czytaj więcej
O co chodzi w wyroku sądu kościelnego?

W odpowiedzi na liczne zapytania klientów dotyczące zakresu rozstrzygnięcia sądu kościelnego, pragnę wyjaśnić nasuwającą się często wątpliwość: wyrok dotyczy obojga małżonków. W związku z tym, w przypadku wydania wyroku pozytywnego (tj. stwierdzającego nieważność danego małżeństwa) obie strony ponownie będą stanu wolnego. Natomiast, gdy sąd uzna małżeństwo za ważnie zawarte i prawnie obowiązujące –...

Czytaj więcej
Jak NIE pisać skargi powodowej?

W Internecie znaleźć można wiele różnych wzorów skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa, publikowanych na blogach lub forach internetowych. Niestety, wiele z nich nie spełnia wymogów określonych przez prawo kanoniczne. Warto wiedzieć, że niektóre sądy kościelne umieszczają na swoich stronach www gotowe wzorce tego pisma, jakie są preferowane w danej diecezji. Zdarza się...

Czytaj więcej
Ogłoszenie akt

Jednym z końcowych, ale bardzo istotnych etapów procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest publikacja / ogłoszenie akt procesowych. Sąd w dekrecie informuje wówczas strony o możliwości zapoznania się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w danej sprawie, wyznaczając na to termin co najmniej 14 dni. Wybierając się do Sądu warto wziąć ze sobą długopis i notatnik, gdyż nie ma...

Czytaj więcej
prawnik
Czy potrzebny jest pełnomocnik lub adwokat?

Rozpoczynając proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa wiele osób zastanawia się, czy skorzystać z pomocy pełnomocnika bądź adwokata kościelnego. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda ze stron może samodzielnie występować w procesie. Jednakże, ze względu na obowiązki zawodowe, zamieszkanie z dala od siedziby sądu lub nieznajomość prawa kanonicznego, coraz więcej osób decyduje się na ustanowienie pełnomocnika lub...

Czytaj więcej
Nieobecność strony pozwanej

Klienci chcący rozpocząć proces bardzo często zadają następujące pytanie: “co będzie jeśli strona pozwana nie odpowie na skargę powodową i w ogóle nie weźmie udziału w procesie?” W praktyce zdarza się, że pomimo prawidłowego wskazania aktualnego adresu zamieszkania i doręczenia pism stronie pozwanej, nie reaguje ona na żadne pisma z sądu, nie stawia się w wyznaczonych terminach i nie przedstawia...

Czytaj więcej
Który sąd kościelny wybrać?

Sporządzając skargę powodową należy określić, do którego sądu zostanie wniesiona. Strona inicjująca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może wybrać spośród następujących sądów miejsca, gdzie: zostało zawarte małżeństwo obie strony lub jedna ma miejsce zamieszkania znajduje się największa liczba dowodów. W przypadku wątpliwości co do właściwości miejscowej sądu warto skonsultować...

Czytaj więcej
Proces kościelny – niezbędne dokumenty

W celu rozpoczęcia procesu kościelnego należy wnieść skargę powodową do właściwego sądu kościelnego. Jest to nie tylko pismo inicjujące proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale także pierwsze i główne źródło informacji dla sądu o okolicznościach zawarcia danego małżeństwa i ewentualnych przesłankach będących podstawą orzeczenia jego nieważności. Do skargi powodowej należy załączyć: świadectwo ślubu kościelnego, wydane...

Czytaj więcej
Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice

Według danych GUS, liczba rozwodów cywilnych w Polsce od 2008 r. utrzymuje na stałym poziomie, tj. co roku średnio 65 – 66 tys. par. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wszczęcie przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Znaczny wzrost liczby wnoszonych skarg powodowych dostrzec można szczególnie po wejściu w życie...

Czytaj więcej