Dowód z dokumentów

Podobnie, jak w procedurze cywilnej, w kościelnym procesie małżeńskim dopuszcza się dowód z dokumentów publicznych i prywatnych. Mogą to być dokumenty w formie papierowej, ale także nośniki informacji (np. płyta CD-ROM). Wielu klientów przedkłada także wydruki SMS-ów lub korespondencji mailowej.

Należy przedstawić Sądowi oryginał dokumentu lub jego uwierzytelniony odpis (urzędowo lub notarialnie). Warto zadbać również o to, aby dokument był czytelny, a jego treść nie budziła wątpliwości co do wiarygodności. Ocena mocy dowodowej i wiarygodności dokumentu pozostaje w każdym przypadku należy do wyłącznej kompetencji kolegium sędziowskiego.

Kancelaria współpracuje z notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w tym samym budynku, a więc zrobienie odpisu notarialnego zajmuje zaledwie kilka minut i nie jest drogie. Ponadto, Kancelaria zapewnia obiektywną ocenę wartości dowodowej danego dokumentu oraz pomoc w ich przedstawieniu. W procedurze kościelnej nie ma prekluzji dowodowej, więc wszelkie dowody (w tym dokumenty) można składać aż do zamknięcia postępowania dowodowego.

Zdarza się, że klient dysponuje jedynie dokumentami potwierdzającymi stan aktualny, a teza dowodowa dotyczy okresu przedślubnego. Przykład z praktyki Kancelarii: współmałżonek zaczął leczyć się u psychiatry dopiero po upływie 10 lat od ślubu (wcześniej był zdrowy), więc klient posiada dokumentację medyczną tylko z tego okresu. Sąd bada zdolność do zawarcia małżeństwa w okresie jego kojarzenia, gdyż istotny jest moment wyrażenia zgody małżeńskiej. Trudno będzie więc wykazać zaburzenia psychiczne pozwanego występujące tuż przed ślubem.