Klauzula wyrokowa

Pozytywny wyrok sądu kościelnego może zawierać klauzulę zakazującą zawarcia nowego małżeństwa przez strony lub jedną ze stron, po której leży powód stwierdzenia nieważności małżeństwa. Wśród przyczyn dołączenia do wyroku wspomnianej klauzuli wyróżnia się przede wszystkim brak używania rozumu, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej oraz absolutną niemoc płciową, które zostały udowodnione w procesie.

Jeśli osoba związana klauzulą zapragnie zawrzeć nowe małżeństwo kościelne, niezbędne będzie zwrócenie się o jej uchylenie do właściwego ordynariusza miejsca lub trybunału kościelnego, który wydał uprzednio wyrok. Należy pamiętać o odpowiednim umotywowaniu swej prośby, wraz ze wskazaniem danych nowego narzeczonego / narzeczonej (aby można było poinformować tę osobę o przyczynach nałożenia klauzuli) oraz uiszczeniu niewielkiej opłaty, określonej w danej diecezji. Praktyka wskazuje także na konieczność ponownego przesłuchania petenta, jak również zasięgnięcia opinii biegłego psychologa, psychiatry lub seksuologa.

P.S. W zakresie usług Kancelarii mieści się także pomoc w sporządzeniu prośby o uchylenie klauzuli i wyrażenie zgody na zawarcie nowego małżeństwa.