Nieobecność strony pozwanej

Klienci chcący rozpocząć proces bardzo często zadają następujące pytanie: „co będzie jeśli strona pozwana nie odpowie na skargę powodową i w ogóle nie weźmie udziału w procesie?” W praktyce zdarza się, że pomimo prawidłowego wskazania aktualnego adresu zamieszkania i doręczenia pism stronie pozwanej, nie reaguje ona na żadne pisma z sądu, nie stawia się w wyznaczonych terminach i nie przedstawia żadnego usprawiedliwienia. Niektórzy błędnie uważają, że taka postawa uniemożliwi przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i wydanie wyroku.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1592 § 1 przewiduje, że sędzia powinien w takiej sytuacji orzec nieobecność strony pozwanej w procesie oraz zarządzić, aby sprawa była prowadzona aż do wydania ostatecznego wyroku i do jego wykonania. Stronę pozwaną zawiadamia się wówczas jedynie o wyroku.

Mając powyższe na uwadze, jako strona pozwana warto wziąć aktywny udział w procesie (opartym przecież na zasadzie kontradyktoryjności) i nie pozbawiać się możliwości wypowiedzenia się co do twierdzeń i dowodów strony powodowej, przedstawienia własnych twierdzeń i dowodów na ich poparcie oraz realnego wpływu na wynik procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.