Ogłoszenie akt

Jednym z końcowych, ale bardzo istotnych etapów procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest publikacja / ogłoszenie akt procesowych. Sąd w dekrecie informuje wówczas strony o możliwości zapoznania się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w danej sprawie, wyznaczając na to termin co najmniej 14 dni. Wybierając się do Sądu warto wziąć ze sobą długopis i notatnik, gdyż nie ma możliwości wykonania fotokopii / kserokopii akt.

Doświadczenie pokazuje jednak, że strony działające bez adwokata dość często lekceważą możliwość swobodnego zapoznania się z protokołami zeznań, opinią biegłego sądowego oraz innymi dokumentami załączonymi do akt. Niełatwym zadaniem jest wówczas późniejsza polemika z argumentacją obrońcy węzła małżeńskiego czy głosem obrończym strony przeciwnej, która stawiła się w Sądzie celem przeczytania akt i wykonała z nich solidne notatki.

Do Kancelarii zgłaszają się również osoby, które proszą o zapoznanie się w ich imieniu z aktami procesu oraz sporządzenie notatki, wybierając z mnogości informacji tylko te istotne dla sprawy. Oczywiście, taka pomoc mieści się w zakresie usług, ale niezbędne jest uprzednie udzielenie pełnomocnictwa.