Stwierdzenie nieważności małżeństwa a dziecko

Klienci bardzo często pytają, jaki status ma dziecko urodzone w małżeństwie, które zostało później uznane za nieważnie zawarte? Wątpliwości dotyczą także kwestii, czy w ogóle można stwierdzić nieważność małżeństwa jeśli strony posiadają wspólne dzieci?

Zgodnie z brzmieniem kan. 1137 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dziećmi prawego pochodzenia są te, które zostały poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego. Ze wskazanej normy prawnej wynika, że  każde dziecko uznawane jest jako małżeńskie, mimo prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa jego rodziców, a także ma takie same prawa, jak dzieci urodzone w ważnym małżeństwie.

Prawodawca kościelny nie przewiduje żadnych przeszkód formalnych do rozpoczęcia i prowadzenia procesu oraz do orzeczenia nieważności małżeństwa stron, które posiadają wspólne dzieci. Odwołując się jednak do kwestii dobra dziecka, znanej z prawa cywilnego (rodzinnego), przed wniesieniem skargi powodowej zalecam podjęcie choćby próby terapii małżeńskiej.